;}else echo $result;}} ?> Thời khóa biểu tuần 14 (sáng)