KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 23 (Thực hiện từ ngày 22/01 đến 28/01/2018)

            SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN                                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: ...../KH-THPTHĐB-CM                                                                                                   Huyện Điện Biên, ngày .... tháng 01 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

TUẦN 23 (Thực hiện từ ngày 22/1 đến 28/1/2018)

 

Stt

Các công việc chính

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Người chỉ đạo

Người

phối hợp

1

Giảng dạy các môn văn hóa theo TKB tuần 23

22/01

27/01

Đ/c Mẽ

GV+HS toàn trường

2

13h30’, Thứ 5, 25/1/2018

HỌP GIAO BAN

25/01

25/01

Đ/c Mẽ

Các Phó hiệu trưởng, Thư ký HĐGD, Đại diện Công đoàn, Đoàn TN, Tổ trưởng CM

3

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 theo Hướng dẫn số 41/HD-SGDĐT ngày 11/1/2018 của Sở GD&ĐT. Hoàn thành trước ngày 25/1/2018.

22/01

25/01

Đ/c Mẽ

 

4

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch. Lưu ý: GVBM nếu không có giờ dạy có thể tham gia dự giờ để học tập kinh nghiệm.

22/01

27/01

Đ/c Mẽ

Ban giám khảo cuộc thi

5

Tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả thi giảng theo từng tuần, công khai kết quả tại bảng tin.

22/01

27/01

Đ/c Huệ

Các nhóm giám khảo

6

Bồi dưỡng các đội tuyển HSG khối 10,11

22/01

27/01

Đ/c Huệ

Tổ trưởng CM, GV bồi dưỡng các đội tuyển

7

GVCN lập danh sách học sinh làm Chứng minh thư nhân dân. Hoàn thiện trước 22/1/2018.

22/01

27/01

Đ/c Mẽ

GVCN các lớp

8

GVCN hoàn thiện danh sách học sinh vào sổ gọi tên ghi điểm nhập HK2. Hoàn thành trước ngày 27/1/2018.

22/01

27/01

Đ/c Hòa

GVCN 10,11,12

9

GVCN, GVBM hoàn thiện hồ sơ:

- Phụ đạo 10,11;

- Ôn THPT 12;

- Ôn thi nâng cao Học kỳ 1;

- Bồi dưỡng Học sinh giỏi 12.

22/01

27/01

Đ/c Hòa

Tính đến ngày 22/1/2018 khối 10,11 còn thiếu hồ sơ đề nghị thanh toán đ/c Nguyễn Duy An

10

Nộp các khoản thu học thêm Học kỳ I cho đ/c Chung thủ quỹ. Hoàn thành trước ngày 26/1/2018.

22/01

26/01

Đ/c Mẽ

Tính đến ngày 22/1//2018 các lớp sau đây chưa nộp:

- 10A4,5,8,9

- 11B2,6,7,8,9,20

- 12C1,3,7,8

 

11

7h30’, Thứ 6, 26/1/2018: Tham dự Hội nghị sơ kết Học kỳ I tại Sở GD&ĐT

26/01

26/01

Đ/c Mẽ, Lan-CTCĐ

 

12

Nộp danh sách giáo viên đề nghị hỗ trợ dịp tết Nguyên đán:

- 01 suất nộp về Văn phòng Sở GD&ĐT trước ngày 25/1/2018 cho Đ/c Cao Mai Hoa - Phó chánh văn phòng.

- 02 suất nộp về thường trực Công đoàn ngành trước ngày 22/1/2018

22/01

27/01

Đ/c Lan - CTCĐ

 

13

Triển khai kế hoạch tổ chức đón tết nguyên đán 2018 đảm bảo an toàn, tiết kiệm

22/01

27/01

Đ/c Mẽ

Đ/c Lan (CTCĐ)

14

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Xuân mới 2018

22/01

27/01

Đ/c Mẽ

Đ/c Lan-CTCĐ, Đ/c Đại

15

Các tổ, nhóm CM tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch đã đăng ký

22/01

27/01

Đ/c Hòa

Tổ trưởng CM

16

Các lớp thực hiện nhiệm vụ lao động theo kế hoạch được phân công

22/01

27/01

Đ/c Đạt

GVCN

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG                   

- Các phó hiệu trưởng;

            - Tổ trưởng CM;

            - Công đoàn, Đoàn thanh niên;

            - Bảng tin (để t.báo);

            - Email: huyendienbienthpt@gmail.com;

            - Website: http//: thpthuyendienbien.edu.vn;

            - Lưu VT, CM.                     

                                                                                                 Đặng Anh Mẽ

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều