;}else echo $result;}} ?> Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh